Projektujemy dla Ciebie!

Logo - Projektwnet
Oferta Maxi Oferta Maxi Oferta Maxi Oferta Maxi

Regulamin

REGULAMIN

§ 1
1. Pracownia PROJEKTwNET Wanda Mazurek z siedzibą w Otwocku, przy ul. Zygmunta 13a, wpisana do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Otwocka pod numerem 015420/11, NIP 532-000-63-72, REGON 012053197 (dalej „PROJEKTwNET”), udostępnia swoim Klientom możliwość dokonania bezpośrednio i za pośrednictwem sieci Internet zakupu usługi wykonania projektów architektonicznych i wnętrzarskich oraz porad i konsultacji w tym zakresie.
2. Zakup, o którym mowa w ust. 1 może być dokonany wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 
[Inne definicje]
§ 2
1. Regulamin – niniejszy regulamin działalności pracowni PROJEKTwNET.
2. Projektant – profesjonalny projektant wnętrz, który wykonał Projekt zgodnie z wytycznymi, wykorzystując swoje kwalifikacje i umiejętności, oraz posiada do niego pełne prawa autorskie osobiste i majątkowe.
3. Klient - osoba, która korzysta z usług PROJEKTwNET zgodnie z Regulaminem i chce za jego pomocą uzyskać projekt: architektoniczny, wnętrza domu, mieszkania lub pomieszczenia lub konsultacji i porad w tym zakresie.
4.Projekt - projekt architektoniczny lub wnętrza dostarczony przez Projektanta Klientowi w wyniku umowy między stronami.
5.Oferta – rodzaje Projektów proponowanych przez PROJEKTwNET, szczegółowo opisane i zaprezentowane.
6. Plan Klienta - plan mieszkania lub pomieszczenia nadesłany do PROJEKTwNET. Plan Klienta zawiera elementy opisane w instrukcji pomiarów.
6. Kwota, Cena – suma, którą uiszcza Klient za zrealizowany według zamówienia projekt.
7. Administrator – podmiot przechowujący dane osobowe Klientów PROJEKTwNET.
 
[Warunki korzystania z usług PROJEKTwNET]
§ 3
1. PROJEKTwNET prezentuje i umożliwia zakup Klientom swoich projektów i porad.
2. Osoba, która chce skorzystać z usług PROJEKTwNET zobowiązana jest dokonać akceptacji Regulaminu. Skorzystanie z usług PROJEKTwNET oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu przez Klienta.

[Realizacja Projektu]
§ 4
1.Klient może zakupić wybrany przez siebie rodzaj Projektu z dostępnej na stronie www.projektwnet.pl oferty składając w formie pisemnej zamówienie.
2. Do zamówienia składanego drogą internetową powinien być dołączony Plan Klienta. W przypadku nie przesłania Planu Klienta termin wykonania Projektu może ulec zmianie.
3. Po przesłaniu zamówienia Projektant dokonuje weryfikacji Planu Klienta, dokonuje szczegółowych uzgodnień i zatwierdza prawidłowość dostarczonych danych. Po sporządzeniu umowy i potwierdzeniu dokonania zapłaty Projektant przystępuje do realizacji zlecenia.
4. Wykonany Projekt zostaje dostarczony Klientowi za pośrednictwem poczty internetowej w ustalonym umową terminie. Istnieje możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną, na koszt odbiorcy.
5. PROJEKwNET dostarcza Klientowi komplet dokumentów dostosowany do rodzaju zamówionego Projektu według specyfikacji zawartej w umowie.
6. Klient w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu gotowego Projektu, w ramach uiszczonej Kwoty, ma prawo do dokonania nie więcej niż dwóch zmian w Projekcie.
7. Zmiany, o których mowa powyżej muszą być zgodne z koncepcją Projektanta oraz nie mogą stanowić podstawy do tworzenia nowego Projektu pomieszczenia lub całego mieszkania. Za zmianę uważa się drobne zmiany kolorystyczne, zmianę rozlokowania poszczególnych elementów, zamianę jednego elementu Projektu na inny.
8.Po zrealizowaniu usługi przez Projektanta, Klient zobowiązany jest dokonać akceptacji Projektu mailowo w ciągu 3 dni od otrzymania ostatecznej wersji, pod rygorem utraty jakichkolwiek roszczeń związanych ze świadczoną usługą przez Projektanta.
9.Klient nie nabywa w żadnym stopniu autorskich praw majątkowych do Projektu, jest mu natomiast udzielana licencja do używania zrealizowanego Projektu na własne potrzeby. Projektu dostarczonego przez PROJEKTwNET nie wolno używać w celach komercyjnych.
10.W uzasadnionych przypadkach termin wykonania Projektu do Planu Klienta może ulec przedłużeniu, co jest potwierdzone aneksem do umowy

[Płatności]
§ 5
1. Klient dokonuje zapłaty za Projekty z góry przelewem na konto PROJEKTwNET według stawek i harmonogramu opłat umieszczonych w Cenniku i szczegółowo określonych w umowie.
2. Ceny Projektów ustalane są przez Projektantów na podstawie zaawansowania Projektu, jego złożoności i poziomu innowacyjności oraz na podstawie Planu Klienta. Jeżeli znacznie odbiegają od kryteriów podanych przez Projektanta w Ofercie, mogą różnić się od stawek określonych w Cenniku.
3.Cena Projektu przypisana jest do danego rodzaju Projektu przedstawionego w ofercie, a jej wysokość określona w cenniku. Wszystkie elementy projektu odbiegające od oferty są określone w umowie zawieranej każdorazowo z klientem. Zmiany w Projekcie powstałe w trakcie jego realizacji są ujęte w aneksie do umowy.
4. Klient podaje powierzchnię mieszkania z przybliżeniem do 1 m2. Jeżeli z dostarczonego Planu Klienta wynika większa różnica w metrażu podanym przez Klienta, Projektant może wezwać Klienta do dopłaty różnicy ponad kwotę wskazaną przez Projektanta.
5. W razie sporu w zakresie sposobu obliczania metrażu za ostateczny uważa obliczony przez obsługę pracowni na podstawie nadesłanego Planu Klienta. Jeżeli Klient odmówi dopłaty, Projektant może odmówić wykonania Projektu, a uiszczona uprzednio Kwota przepada na rzecz Pracowni.
6. W razie niewykonania Projektu przez Projektanta w terminie uzgodnionym umową, pomimo wyznaczenia przez Klienta dodatkowego terminu potwierdzonego aneksem do umowy Projektu, PROJEKTwNET zwróci Klientowi całość Kwoty jaką Klient zapłacił.
7. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy po akceptacji przez Klienta Projektu wykonanego według zamówienia Klienta, zapłacona przez Klienta Kwota, z zastrzeżeniem §8, nie podlega zwrotowi i stanowi wynagrodzenie PROJEKTwNET.
 
[Odpowiedzialność Projektantów PROJEKTwNET]
§ 6
1. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych lub wymiarów związanych z Planem Klienta PROJEKTwNET nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wyrządzone lub powstałe z tego powodu szkody.
2. Po wykonaniu Projektu zaakceptowanego przez Klienta, Klient nie ma prawa żądać naniesienia dodatkowych poprawek, chyba że dokona dodatkowej zapłaty.
3. Skutki wszelkich niedokładności, nieścisłości lub braków dotyczących dostarczonego Planu Klienta obciążają wyłącznie Klienta. Powyższe okoliczności uchylają odpowiedzialność Projektanta i PROJEKTwNET za wadliwość wykonanego Projektu.

 
[Dane osobowe]
§ 7
1. Zamówienie Projektu przez Klienta jest dobrowolne.
2. Dane osobowe (dane osobowe zwykłe) Klientów przekazywane są Administratorowi dobrowolnie1. Przekazanie ich jest jednak warunkiem realizacji zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie. PROJEKTwNET wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.
3. Akceptując Regulamin każdy Klient wyraża zgodę także na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych2 wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz wykonania uprawnień i obowiązków wynikających z zamówionego Projektu, a także wyłącznie na czas wykonania zamówienia3. PROJEKTwNET nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów/ użytkowników swoich serwisów.
4. Każdy Klient ma nieograniczone prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania4.
5. Po zapłacie wszelkich należności z tytułu wykonania Projektu dane osobowe Klienta zostaną usunięte.
6. Odbiorcą danych osobowych Klientów jest Administrator.
 
[Reklamacje]
§ 8
1. Klient może złożyć reklamację do PROJEKTwNET w razie nie wywiązania się Projektanta z wymagań związanych z przygotowaniem Projektu, przesyłając ją w formie pisemnej listem poleconym na adres PROJEKTwNET, w terminie miesiąca od wykrycia wady będącej podstawą reklamacji, jednakże nie później niż 3 miesiące od akceptacji Projektu przez Klienta. Rozpatrywanie reklamacji będzie odbywało się zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. PROJEKTwNET w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta, rozpatrzy reklamację w możliwie najszybszym terminie, jednak nie dłuższym niż miesiąc.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej szczegółowy opis problemu, przedmiotu reklamacji oraz zawierać żądania Klienta. W treści reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację.
4. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, PROJEKTwNET może dokonać: a) zwrotu uiszczonej kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji, b) umożliwienia zakupu podobnego produktu w podobnej Cenie, c) udzielenia Klientowi rabatu na kolejny Projekt, d) umożliwienie Klientowi dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji.
5. PROJEKTwNET, na życzenie Klienta, udzieli informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.
 
[Postanowienia końcowe]
§ 9
1. Roszczenia lub spory pomiędzy PROJEKTwNET a Klientem wynikające z korzystania z usług PROJEKTwNET lub z nimi związane, których strony nie będą w stanie uregulować polubownie, zostaną poddane ostatecznemu rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.
 
1 Art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
2 Art. 23 ust. 1 pkt 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
3 Tamże Art. 24 ust. 1 pkt. 2
4 Tamże Art. 24 ust. 1 pkt. 3